• Sosyal Medya:

T.C.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sürekli Eğitim Merkezi

KURS SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

MADDE 1: Bu sözleşme Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (bundan sonra CÜSEM olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen kursa katılmak isteyen aşağıda adı ve kimlik bilgileri verilen ile Müdürlüğümüz arasında aşağıda yazılı şartlarda sözleşme düzenlenmiştir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’NİN HAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 2: Yukarıda belirtilen kurs/eğitim kapsamında taahhüt ettiği eğitimi sağlamak.

MADDE 2-1: Kurs/eğitim süresince kursiyerlere gerekli eğitim ortamını sağlamak.

MADDE 2-2: Kursun başlaması, yürütülmesi, sonlanması ve diğer konu/alanlar ile ilgili her türlü duyuruyu yapmak.

KURSİYERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 3: Kursiyer, CÜSEM tarafından web sayfası, whatsapp, SMS, mail vb. yollarla ilan edilen kursla ilgili duyuruları/ilanları takip etmekle ve derslere belirtilen zamanlarda katılmakla yükümlüdür.

MADDE 3-1: Kursiyer, aşağıda belirtilen ödeme planı doğrultusunda taahhüt ettiği ödemeleri belirtilen tarihlerde yapmakla yükümlüdür. Kursa devam etmemesi, devamsızlık yapması veya disiplin/disiplinsizlik nedeni ile uzaklaştırılmışsa (nedeni ne olursa olsun) vb. kendisine hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz. Ayrıca taksitli ödeme tercihinde bulundu ise, anılan nedenlerden kursa devam durumuna bakılmaksızın ücretin tamamı kendisinden tahsil edilir.

MADDE 3-2: Belgelendirmek koşulu ile ölüm (1. Derece yakınlar), hastalık ve Sivas ili dışına tayin-atama durumunda, resmi olarak ilan edilen kurs başlangıç tarihinden 5 gün önce kurstan kaydını sildirmek isteyenlere ücret iadesi yapılır. Belirtilen nedenlerin dışında hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

MADDE 3-3: Belirtilen nedenler haricinde kurstan ayrılmak isteyen kursiyerden alınan dilekçe yönetim kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunca alınan karar nihai karardır.

MADDE 3-4: Yukarıda yazılı madde 3-2 de belirtilen nedenlerden dolayı Ücret iadesi yapılacak kursiyerin merkezimize yazılı olarak başvurduğu tarihten itibaren girmediği derslerin ücreti hesaplanarak iade edilir.

MADDE 3-5: Kursun açılması için yeterli sayıya ulaşılamaması durumunda kurs iptal edilirse, kursiyere ücret iadesi yapılır.

MADDE 3-6: CÜSEM kurs ilanlarında belirtilen kursun eğitmenini değiştirme hakkına sahiptir.

KURS ÜCRETİ

MADDE 4: Kurs Ücreti ……………………………… Türk Lirasıdır. Kursiyer ödemelerini CÜSEM web sayfası aracılığıyla online olarak, CÜSEM’de kredi veya banka kartı aracılığıyla yada CÜSEM hesabına EFT yoluyla peşin olarak yapar.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 5: CÜSEM, ilan ettiği kurs tarihi, saatleri ve günleriyle ilgili değişiklik yapabilir.

MADDE 5-1: CÜSEM, sözleşmeyi sebep göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilir.

SÖZLEŞME SÜRESİ ve YÜRÜRLÜLÜK

 

MADDE 6: İşbu sözleşme 2 (iki) sayfadan ibaret olup  Madde 1’de belirtilen taraflar arasında iki (2) ismi ve kimlik bilgileri bulunan  kursiyer arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve ilgili taraflarca   ………/..…../…….   tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İş bu sözleşme kursun bitimi ve ödemenin tamamlandığı gün sona erer.

 

ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER

MADDE 7: Kursiyerin taahhüt ettiği ödemeyi zamanında yapmaması durumunda Sivas Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

Sözleşmeyi Okudum ve Anladım,   bir nüshasını elden aldım.

BİZLERE MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ULAŞABİLİRSİNİZ. : 0 (555) 148 05 58